Общи условия за ползване на уеб сайта на Моливник

I. ПРЕДМЕТ 

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Шифт Криейтив ЕООД, ЕИК 204415049 (за целта на документа наричано за краткост „Моливник“) и Посетителите на уеб-сайта http://www.molivnik.com (наричан за краткост „Сайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на http://www.molivnik.com, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия за ползване на Сайта и всички последващи промени в тях, и се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА

Чл. 2. (1) Информация относно Моливник:

Наименование: „Шифт Криейтив ЕООД 
ЕИК: 204415049
Адрес: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. „Марица“ № 154, сграда Хеброс, секция А, ет. 9, офис A-20  
Адрес за кореспонденция: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. „Марица“ № 154, сграда Хеброс, секция А, ет. 9, офис A-20
Е-mail: office [at] molivnik [.] com

(2) Информация относно Комисията за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 
Тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19 
факс: 02/915 35 25 
Е-mail[email protected] 
Уеб сайт: http://www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на Моливник, както и достъп до публикуваните материали.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта http://www.molivnik.com са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на Моливник, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права, и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Моливник.

(2) Изображенията в Сайта на Моливник и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Моливник не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Моливник.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Моливник, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) Моливник не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към страници в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика, и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Моливник.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) Моливник предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Полицата за поверителност, обявена на Сайта.

(2) Моливник не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от Моливник на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Моливник по всяко време, като Моливник своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Моливник.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) Моливник предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Моливник не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Моливник не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 10. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.09.2018 г.